The Eggs Studio

Овчарска Музика в Европа

Клиент:

Национален Исторически Музей (НИМ) за CANEPAL project

Задача:

Каталог с интерактивен мултимедиен диск, с архивни и съвременни записи на свирни, песни и танци от България, Естония, Франция, Гърция, Унгария и Полша

Година:

2013